Nhà trường có khuôn viên riêng biệt được giao theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 381867, cấp ngày 13/7/2017 của sở Tài nguyên môi trường tỉnh Thái Nguyên, Diện tích đất của nhà trường là 3157m2. Diện tích bình quân 14.22m2/trẻ đảm bảo theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 5 Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017. Các công trình cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Hiện nay nhà trường có tổng số 9 phòng học; 01 văn phòng trường; 01 phòng y tế, 01 phòng kế toán, 01 phòng nhân viên, 01 phòng bảo vệ, 01 phòng nghệ thuật, 01 phòng bảo vệ, 01 phòng bếp một chiều và 03 phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Môi trường học tập an toàn, xanh - sạch - đẹp, đáp ứng điều kiện cơ bản thực hiện đổi mới giáo dục.