Friday, 24/09/2021 - 22:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Đức Lương

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2018 - 2019

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LƯƠNG

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Số: 20/KH-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Lương, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

 

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Căn cứ công văn số 2228/SGDĐT-KT&KĐCLGD ngày 20/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-KTKĐCLGD ngày 24/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ thực hiện thí điểm công tác Kiểm định chất lượng giáo dục theo Thông tư mới cho các cơ sở giáo dục;

Căn cứ công văn số 75/PGDĐT ngày 12/2/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc Hướng dẫn thực hiện công tác KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

Trường mầm non Đức Lương xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia như sau:

I. Mục đích tự đánh giá

1. Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

3. Khẳng định chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, tạo niềm tin cho nhân dân đối với trường mầm non Đức Lương.

II. Phạm vi tự đánh giá

Đánh giá toàn bộ các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GDĐT ban hành.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ tự đánh giá là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ- TrMN ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trường Trường mầm non Đức Lương, Hội đồng gồm có 9 thành viên (Danh sách kèm theo).

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác (Danh sách kèm theo)

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ

a) Nhóm thư ký:

- Phụ trách và chịu trách nhiệm tổng hợp: Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và tổng hợp chung 5 tiêu chuẩn.

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lương Thị Phương

Phó hiệu trưởng

Nhóm trưởng

2

Đàm Thị Hoàng Ngân

Tổ trưởng tổ 3

Thành viên

3

Hoàng Thị Thảo

Tổ phó tổ VP

Thành viên

         b) Các nhóm công tác, cá nhân (Có thể bao gồm: các thành viên trong Hội đồng TĐG, cán bộ, giáo viên, nhân viên,...)

Nhóm

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

Nguyễn Thị Xuyến

Hiệu trưởng

 

Lưu Hồng Thụy

Phó Hiệu trưởng

Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Hạnh

CTCĐ

Thành viên

Lý Thị Chung

Giáo viên

Thành viên

Nhóm 2

Chu Thị Thanh Giang

Tổ trưởng tổ 2

Nhóm trưởng

Tống Thị Thương

Tổ phó tổ 1

Thành viên

Nhóm 3

Nông Thị Khuyên

Tổ trưởng tổ VP

Nhóm trưởng

Lý Thị Thuận

Giáo viên

Thành viên

Nhóm 4

Nguyễn Thị Kim Oanh

Tổ trưởng tổ 1

Nhóm trưởng

Đào Thị Huệ

Giáo viên

Thành viên

Nhóm 5

Dương Thị Tâm

Tổ phó tổ 3

Nhóm trưởng

Liêu Thị Yến

BTCĐ

Thành viên

Triệu Thị Dinh

Giáo viên

Thành viên

 

3. Phân công thành viên

 

TT

Tiêu chí

Nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm

Ghi chú

1

Tiêu chí 1.1

Nhóm 1

Nguyễn Thị Xuyến

Lưu Hồng Thụy

Nguyễn Thị Hạnh

Lý Thị Chung

 

 

2

Tiêu chí 1.2

3

Tiêu chí 1.3

4

Tiêu chí 1.4

5

Tiêu chí 1.5

6

Tiêu chí 1.6

7

Tiêu chí 1.7

8

Tiêu chí 1.8

9

Tiêu chí 1.9

10

Tiêu chí 1.10

11

Tiêu chí 2.1

Nhóm 2

Chu Thị Thanh Giang

Tống Thị Thương

 

12

Tiêu chí 2.2

13

Tiêu chí 2.3

14

Tiêu chí 3.1

Nhóm 3

Nông Thị Khuyên

Lý Thị Thuận

 

15

Tiêu chí 3.2

16

Tiêu chí 3.3

17

Tiêu chí 3.4

 

18

Tiêu chí 3.5

19

Tiêu chí 3.6

20

Tiêu chí 4.1

Nhóm 4: Nguyễn Thị Kim Oanh

                 Đào Thị Huệ

 

21

Tiêu chí 4.2

22

Tiêu chí  5.1

 Nhóm 5:

Dương Thị Tâm

Liêu Thị Yến

Triệu Thị Dinh

 

23

Tiêu chí  5.2

24

Tiêu chí  5.3

25

Tiêu chí  5.4

V. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp

1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các nguồn lực cần huy động/cung cấp

Thời điểm huy động

 

1. Tổ chức và quản lý nhà trường

 

Tiêu chí 1.1

Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

- Xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2018-2019 được UBND xã Đức Lương và Phòng GDĐT Đại Từ phê duyệt.

- Kế hoạch hoạt động, nghị quyết của Hội đồng trường

- Niêm yết công khai trên bảng thông tin, trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 1.2

Hội đồng trường và các hội đồng khác

- Quyết định thành lập Hội đồng trường

- Kế hoạch hoạt động, biên bản họp, nghị quyết của Hội đồng trường

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 1.3

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

- Quyết định thành lập chi bộ của Đảng ủy xã; Quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư, phó bí thư chi bộ

- Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành CĐCS

- Kế hoạch, biên bản họp chi bộ và CĐCS

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 1.4

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

- Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó HT

-  Tham khảo ý kiến của tập thể chi bộ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên kiện toàn các tổ chuyên môn.

-  Xây dựng kế hoạch hoạt động của năm, tháng và tuần theo từng thời điểm, chủ đề, đề ra kế hoạch sinh hoạt định kỳ của tổ.

- Tạo điều kiện các tổ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ quy định.

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 1.5

Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo

- Tuyển sinh trẻ 24-36 tháng trong địa bàn kỳ II. Duy trì 09 nhóm, lớp.

-  Các nhóm lớp trang trí lớp đẹp, hấp dẫn thu hút trẻ đến lớp.

- Đảm đảo tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95-98%

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 1.6

Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

- Ban hành các quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản

- Thực hiện tài chính công khai, kiểm tra tài chính đúng nguyên tắc. Quản lý tàn sản, nhà đất theo quy định.

- Sổ tài sản được theo dõi và cập nhật hàng năm

- Thực hiện điều chuyển tài sản sau sáp nhập đúng theo quy định

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 1.7

Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và nhà trường

- Quyết định phân công công tác, phân công nhiệm vụ cho CBQL, giáo viên, nhân viên hàng năm

 

Tiêu chí 1.8 Quản lý các hoạt động giáo dục

 

- Có kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường

- Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động giáo dục ở tất cả các độ tuổi.

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 1.9

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; các kế hoạch của nhà trường đều được bàn bạc, thống nhất công khai trong nhà  trường

- Thực hiện báo cáo theo đúng quy định

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 1.10

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

- Xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể tới từng thành viên nhằm phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trong đơn vị nhà trường.

-  Có kế hoạch cụ thể phòng, chống tai nạn thương tích và phòng chống cháy nổ, ngộ độc thực phẩm.

- Nghiêm túc thực hiện kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

 

Tiêu chí 2.1

Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

- Văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Hiệu trưởng, Phó HT

- Kết luận đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của BGH

- Báo cáo đánh giá chuẩn HT, PHT

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 2.2

Đối với giáo viên

- Ban hành Quyết định phân công giáo viên

- Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạo

- Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 2.3 Đối với nhân viên

 

- Ban hành Quyết định phân công nhân viên

- Tiếp nhận đủ số lượng nhân viên theo quy định

- Các nhân viên nấu ăn, bảo vệ được bồi dưỡng đầy đủ về nghiệp vụ.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và nhân viên toàn trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

 

Tiêu chí 3.1

Diện tích, khuôn viên và sân vườn

- Tu sửa cơ sở vật chất tất cả các điểm trường, khơi thông cống rãnh.

- Khuôn viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện và an toàn cho trẻ; sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi – cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường, an toàn, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 3.2

Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập

- Phòng sinh hoạt chung  sắp xếp gọn gàng.

- Sắp xếp, trang trí hiên chơi an toàn, trồng thêm cây, hoa.

- Đủ trang thiết bị (đèn, quạt điện) cho các nhóm lớp

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 3.3

Khối phòng hành chính – quản trị

- Đảm bảo văn phòng luôn gọn, sạch.

- Bố trí phòng dành cho Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các biểu bảng được cập nhật thường xuyên. Trang bị đủ các phương tiện làm việc.

- Sắp xếp nhà để xe  hợp lý ngay ngắn.

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 3.4

Khối phòng tổ chức ăn

- Đảm bảo bếp ăn luôn sạch sẽ, được chế biến theo nguyên tắc 1 chiều; có tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn.

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 3.5

Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

- Khảo sát và lên kế hoạch mua sắm các đồ dùng, đồ chơi trong các lớp. Các đồ dùng được sử dụng thường xuyên và có hiệu quả.

- Giáo viên tổ chức cho trẻ sử dụng các đồ chơi tự tạo một cách linh hoạt, đồ chơi đảm bảo sự an toàn.

- Kế hoạch bảo quản, bảo trì các đồ dùng được thực hiện thường xuyên vào cuối năm.

Tuần 1,2/3/2019

Tiêu chí 3.6

Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước

- Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường; hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ. Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tuần 1,2/3/2019

 

Tiêu chí 4.1

Ban đại diện cha mẹ trẻ

- Tổ chức họp kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Nhà trường phối hợp cùng ban phụ huynh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo Điều lệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch vận động tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ. Giáo viên các lớp trao đổi hàng ngày mọi thông tin hoạt động của trẻ để phụ huynh kịp thời nắm bắt.

Tuần 2,3/3/2019

Tiêu chí 4.2

Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường;

- Các văn bản của nhà trường tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện kế hoạch giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em;

- Nội dung (văn bản, hình ảnh…) về tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục, về mục tiêu, nội dung và kế hoạch giáo dục của nhà trường;

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dung liên quan;

- Hồ sơ xã hội hoá giáo dục;

- Hồ sơ quản lý tài sản có nội dung liên quan.

Tuần 2,3/3/2019

Tiêu chí  5.1

Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

- Thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quy định.

- Tổ chức đều đặn các hoạt động thể dục sáng và các hoạt động ngoài trời nhằm giúp trẻ phối hợp các vận động với giác quan, thực hiện được các vận động cơ bản.

Tuần 2,3/3/2019

Tiêu chí  5.2

Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

- Kế hoạch giáo dục của nhà trường, của giáo viên cho các độ tuổi;

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội, tham quan, dã ngoại,…;

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dung liên quan;

- Hình ảnh về các hoạt động, kết quả sản phẩm hoạt động của trẻ em;

- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dung liên quan;

- Ảnh, video tư liệu (nếu có).

Tuần 2,3/3/2019

Tiêu chí  5.3

Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

- Hồ sơ y tế của nhà trường theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT;

- Văn bản phối hợp với y tế địa phương về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em;

- Sổ theo dõi sức khoẻ của trẻ em;

- Sổ tổng hợp của nhà trường;

- Kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ em suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì;

- Chương trình phối hợp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em với các tổ chức đoàn thể địa phương.

Tuần 2,3/3/2019

Tiêu chí  5.4

Kết quả giáo dục

- Hồ sơ quản lý trẻ em;

- Sổ theo dõi trẻ em;

- Sổ tổng hợp của nhà trường;

- Hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi;

- Kế hoạch giáo dục cá nhân dành cho trẻ em khuyết tật;

- Chương trình chăm sóc, giáo dục của các nhóm/lớp;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá về trẻ em khuyết tật được tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác và được tham gia bình đẳng trong mọi hoạt động chăm sóc, giáo dục;

- Ghi chép của giáo viên theo dõi sự tiến bộ của trẻ em.

Tuần 2,3/3/2019

 

VI. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng tự đánh giá thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập đượclập Bảng danh mục mã minh chứng.

VII. Thời gian và nội dung hoạt động

 

Thời gian

Nội dung hoạt động

Tuần 2

tháng 2

 

1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng tự đánh giá và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động tự đánh giá.

2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá.

3. Họp Hội đồng tự đánh giá để:

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá;

- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng tự đánh giá; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;

- Dự thảo và ban hành Kế hoạch tự đánh giá.

4. Phổ biến Kế hoạch tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.

Tuần 3

tháng 2

 

 Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

Tuần 4

 tháng 2

 

1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2).

- Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.

2. Hội đồng tự đánh giá thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập đượclập Bảng danh mục mã minh chứng.

3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 1

tháng 3

 

 

Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5).

Họp hội đồng tự đánh giá để:

- Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động tự đánh giá (nếu có);

- Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng tự đánh giá;

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có);

- Dự thảo báo cáo tự đánh giá.

Tuần 2

 tháng 3

 

Họp Hội đồng tự đánh giá để:

- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá và các nội dung liên quan (nếu có);

- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo tự đánh giá;

- Thông qua báo cáo tự đánh giá đã chỉnh sửa, bổ sung;

- Công bố dự thảo báo cáo tự đánh giá trong nội bộ trường;

- Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo tự đánh giá;

- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá sau khi có các ý kiến góp ý;

- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có).

Tuần 3

 tháng 3

 

1. Các thành viên của Hội đồng tự đánh giá ký tên vào danh sách trong báo cáo tự đánh giá. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.

2. Gửi báo cáo tự đánh giá và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động tự đánh giá cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến.

3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).

4. Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

5. Lưu trữ báo cáo tự đánh giá, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.

Tuần 4

tháng 3

 

1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.

2. Cập nhật lại báo cáo tự đánh giá (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký đánh giá ngoài với cơ quan có thẩm quyền.

 

Nơi nhận:

- UBND xã (B/cáo)

- PGDĐT (B/cáo);

- Hội đồng TĐG  (T/hiện);

- CBGV,NV nhà trường ( T/hiện);

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

                                                                      Nguyễn Thị Xuyến

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 118
Hôm qua : 177
Tháng 09 : 3.825
Năm 2021 : 119.868